გზამკვლევი

ქსელური ანალიზი შედეგები ვალიდურია 1 წლის მანძილზე, ხოლო ორგანიზაციული კლიმატისა და თანამშრომლების ჩართულობის შეფასება რეკომენდებულია გაკეთდეს 6 თვეში ერთხელ. LS-დანერგვა იწყება საბაზისო კვლევით (ორივე კომპონენტით), რაც შესაძლებლობას მოგცეთ სრულად დაასკანეროთ თქვენი ორგანიზაცია. განმეორებითი კვლევები დაგეხმარებათ ორგანიზაციული განვითარების დინამიკას დააკვირდეთ დროში.