გამოკითხვა ტარდება მარტივი 15 წუთიანი თვითადმინისტრირებადი კითხვარის მეშვეობით. ინსტრუმენტი შეისწავლის მხოლოდ ქცევას და არ ხდება თანამშრომლების მხრიდან ურთიერთშეფასება, რაც ზრდის გამოკითხვაში ჩართულობისა და გულწრფელობის დონეს.

გამოკითხვის ინსტრუმენტი მოიცავს ქსელური ანალიზის, ფუნდამენტური საჭიროებების, თანამშრომელთა ჩართულობისა და ლოიალობის კითხვებს.